Quyết định phê duyệt Quy hoạch thị trấn Vôi đến năm 2035

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)

Theo đó, điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất:

Vị trí 1: Tại tổ dân phố Sơn Lập Phi Mô thị trấn Vôi, điều chỉnh quy hoạch khu vực tại tổ dân phố Sơn Lập Phi Mô thị trấn Vôi với tổng diện tích khoảng 70,12ha; trong đó, đất nông nghiệp khoảng 47,96ha, đất ở hiện trạng khoảng 3,9ha, đất ở mới khoảng 3,2ha, đất mặt nước khoảng 4,2ha, đất nghĩa địa khoảng 0,57ha, đất cơ quan khoảng 3,39ha, đất cây xanh khoảng 0,14ha và đất giao thông khoảng 6,77ha. Sau điều chỉnh thành đất cây xanh khoảng 36,81ha, đất trung tâm văn hoá khoảng 14,29ha, đất y tế khoảng 1,35ha, đất hỗn hợp khoảng 2,9ha, đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 0,24ha, đất giao thông khoảng 7,45ha, đất ở hiện trạng và đất ở mới giữ nguyên vị trí và diện tích.

Vị trí 2: Tại Tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Vôi, điều chỉnh quy hoạch các lô đất ký hiệu 2.HH1 diện tích khoảng 2,53ha và lô 2.OM16.2 diện khoảng 1,22ha từ quy hoạch đất hỗn hợp và đất ở mới thành quy hoạch đất cơ quan diện tích khoảng 3,75ha.

Vị trí 3: Tại Ngã tư thị trấn Vôi, điều chỉnh quy hoạch khu vực Ngã tư thị trấn Vôi với diện tích khoảng 1,6ha từ quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất cơ quan thành quy hoạch đất giao thông (bổ sung cầu vượt QL1 và bãi đỗ xe tại Ngã tư thị trấn Vôi) và đất cây xanh (tại phần diện tích kho bạc nhà nước).

Vị trí số 4: Tại thôn Tân Hòa, Liên Hòa, Nam Tiến xã Xương Lâm, điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu DTPT với diện tích khoảng 31,72ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển thành quy hoạch đất hỗn hợp.

Đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông:

Vị trí số 1: Quy hoạch bổ sung tuyến đường mới kết nối từ Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh với mặt cắt rộng khoảng 50,0m.

Vị trí số 2: Quy hoạch bổ sung tuyến đường mới tại tổ dân phố Hoành Sơn, thị trấn Vôi giáp thôn Cầu Trong, thôn Thượng xã Mỹ Thái.

Vị trí số 3: Quy hoạch bổ sung cầu vượt từ Khu đô thị Phú Thành sang phía cụm công nghiệp Tân Dĩnh – Phi Mô qua QL1.

Các nội dung khác theo Quyết định Số 230/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh.

Sở Xây dựng, UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Xem thêm dự án: Khu cư dân thôn Mầu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Số: 419  /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày 24   tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 
   

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 82/TTr-SXD ngày 14/4/2023 kèm theo Báo cáo số 149/BC-SXD ngày 14/4/2023; UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 02/3/2023,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000), với các nội dung chính như sau:

 

 1. Nội dung và lý do điều chỉnh cục bộ.
  • Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất:
   • Vị trí 1: Tại tổ dân phố Sơn Lập Phi Mô thị trấn Vôi:

+ Nội dung điều hỉnh: Điều chỉnh quy hoạch khu vực tại tổ dân phố Sơn Lập Phi Mô thị trấn Vôi với tổng diện tích khoảng 70,12ha; trong đó: đất nông nghiệp khoảng 47,96ha, đất ở hiện trạng khoảng 3,9ha, đất ở mới khoảng 3,2ha, đất mặt nước khoảng 4,2ha, đất nghĩa địa khoảng 0,57ha, đất cơ quan khoảng 3,39ha, đất cây xanh khoảng 0,14ha và đất giao thông khoảng 6,77ha. Sau điều chỉnh thành đất cây xanh khoảng 36,81ha, đất trung tâm văn hoá khoảng 14,29ha, đất y tế khoảng 1,35ha, đất hỗn hợp khoảng 2,9ha, đất hạ tầng kỹ thuật khoảng 0,24ha, đất giao thông khoảng 7,45ha, đất ở hiện trạng và đất ở mới giữ nguyên vị trí và diện tích.

+ Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo phù hợp và thống nhất với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022.

 • Vị trí 2: Tại Tổ dân phố An Mỹ, thị trấn Vôi.

+ Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch các lô đất ký hiệu 2.HH1 diện tích khoảng 2,53ha và lô 2.OM16.2 diện khoảng 1,22ha từ quy hoạch đất hỗn hợp và đất ở mới thành quy hoạch đất cơ quan diện tích khoảng 3,75ha.

+ Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo phù hợp và thống nhất với Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022.

 • Vị trí 3: Tại Ngã tư thị trấn Vôi.

+ Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch khu vực Ngã tư thị trấn Vôi với diện tích khoảng 1,6ha từ quy hoạch đất thương mại dịch vụ, đất cơ quan thành quy hoạch đất giao thông (bổ sung cầu vượt QL1 và bãi đỗ xe tại Ngã tư thị trấn Vôi) và đất cây xanh (tại phần diện tích kho bạc nhà nước).

+ Lý do điều chỉnh: Hiện nay phần diện tích đất của Trung tâm phát triển quỹ đất hiện trạng và một phần đất phía sau đang cho thuê thương mại của Công ty TNHH Vũ Thịnh ở ngã tư thị trấn Vôi nằm trong hành lang mở rộng để thi công cầu vượt ngã tư thị trấn Vôi được Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí phương án đầu tư cầu vượt Ngã Tư Vôi tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 12/3/2022 về việc Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực tế các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Lạng Giang.

 • Vị trí số 4: Tại thôn Tân Hòa, Liên Hòa, Nam Tiến xã Xương Lâm.

+ Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu DTPT với diện tích khoảng 31,72ha từ quy hoạch đất dự trữ phát triển thành quy hoạch đất hỗn hợp.

+ Lý do điều chỉnh: Để phù hợp và thống nhất với Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040 (tỷ lệ 1/25.000) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 04/10/2019.

 

 • Điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông:
  • Vị trí số 1: Quy hoạch bổ sung tuyến đường mới kết nối từ Khu đô thị mới phía Tây thị trấn Vôi đi xã Tân Thanh với mặt cắt rộng khoảng 50,0m.

Lý do điều chỉnh: Cập nhật tuyến đường đang triển khai thi công (tuyến đường Tây Vôi đi Tân Thanh, Dương Đức).

 • Vị trí số 2: Quy hoạch bổ sung tuyến đường mới tại tổ dân phố Hoành Sơn, thị trấn Vôi giáp thôn Cầu Trong, thôn Thượng xã Mỹ Thái.

Lý do điều chỉnh: Cập nhật tuyến đường giao thông ĐH QH04 theo định hướng Quy hoạch tỉnh.

 • Vị trí số 3: Quy hoạch bổ sung cầu vượt từ Khu đô thị Phú Thành sang phía cụm công nghiệp Tân Dĩnh – Phi Mô qua QL1.

Lý do điều chỉnh: Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 851/UBND-KTN ngày 03/3/2022 về việc Thực hiện kết luận số 913- TB/TU ngày 01/3/2022 của Tỉnh ủy về quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Phú Thành, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500) có nội dung (4): Nghiên cứu phương án xây dựng cầu vượt đường sắt (có thể đầu tư 01 cầu vượt phía Bắc đồ án kết nối với thị trấn Vôi trong dự án khu đô thị mới Phú Thành để tăng tính hấp dẫn của khu đô thị). Cập nhật theo đồ án quy hoạch Khu đô thị Phú Thành đã được phê duyệt và tăng tính kết nối giao thông của trung tâm thị trấn Vôi.

 1. Các nội dung khác: Theo Quyết định Số 230/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Xây dựng, UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

–  Như điều 3;

–  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

–  VP UBND tỉnh: LĐ, TH, KTN;

–   Lưu: VT; XD.Trung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích