Trình Chính phủ Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022

Trình Chính phủ Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022

Trình Chính phủ Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022 (Hình từ Internet)

Đây là nội dung tại Quyết định 799/QĐ-TTg ban hành ngày 06/7/2022 về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Cụ thể, Quyết định 799/QĐ-TTg quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc chủ trì soạn thảo và trình Chính phủ Luật Đất đai (sửa đổi) trước ngày 10/8/2022.

Ngoài ra, việc soạn thảo và thời hạn trình Chính phủ các luật trong năm 2022 như sau:

– Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 10/7/2022;

– Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) do Ngân hàng nhà nước Việt Nam chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 10/7/2022;

– Luật Phòng thủ dân sự do Bộ Quốc phòng chủ trì và trình trước ngày 10/7/2022;

– Luật Giá (sửa đổi) do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 10/8/2022;

– Luật Đấu thầu (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 10/8/2022;

– Luật Hợp tác xã (sửa đổi) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo và trình trước ngày 10/8/2022.