Thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.