Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2022

 Ngày 14/3/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch số 569/KH-BCĐ về thực hiện Đề án tổng thể phát triển khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2022. Kế hoạch đã xác định rõ những mục tiêu cụ thể phấn đấu đạt được trong năm 2022 bao gồm: (1) Về kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa: Hoàn thành chỉ tiêu về xuất nhập khẩu (bao gồm cả giá trị hàng hóa giám sát) đạt 631 triệu USD, trong đó: kim ngạch xuất khẩu hàng hóa qua địa bàn là 301 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa qua địa bàn là 125 triệu USD; Giá trị hàng hóa giám sát là 205 triệu USD; (2) Thu thuế xuất nhập khẩu: 230 tỷ đồng; (3) Thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn đạt 22 tỷ đồng.
            Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng năm 2022 đã đưa ra 06 phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện 03 mục tiêu cụ thể nêu trên, đó là:
          1. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh đối với KKTCK, đồng thời tiếp tục rà soát cơ chế chính sách quản lý KKTCK để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước có trật tự, nề nếp.
            2. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong KKTCK, trọng tâm là tại các khu vực cửa khẩu, lối mở tạo môi trường thuận lợi để duy trì, phát triển hoạt động kinh tế cửa khẩu.
           3. Hoàn thiện các thủ tục pháp lý trình công bố nâng cấp, mở mới các cửa khẩu, lối mở để khai thác tối đa thế mạnh về vị trí địa lý của KKTCK tạo thuận lợi cho hoạt động kinh tế cửa khẩu.
           4. Triển khai công tác xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nhằm thu hút nguồn hàng hóa xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng hóa nông, lâm, thủy sản qua địa bàn KKTCK tạo sự ổn định, bền vững cho hoạt động kinh tế biên mậu.
           5. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch KKTCK; tăng cường thu hút dự án đầu tư vào KKTCK.
            6. Tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn KKTCK, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện các chính sách, thủ tục về thuế, phí, lệ phí.
           Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế cửa khẩu năm 2022, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò Lãnh đạo cơ quan – Phó Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, giúp Trưởng Ban chỉ đạo triển khai các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo; Phối hợp với các Sở, ban, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án; Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện Đề án hàng năm; Phối hợp nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện Đề án có hiện quả; Tăng cường thực hiện xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu; Kịp thời tham mưu, đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo giải quyết các vấn đề vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.
           Đồng thời, cần tiếp tục quán triệt, đôn đốc chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc rà soát tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền được giao; Nghiên cứu xây dựng “vùng xanh”, “luồng xanh” ở khu vực cửa khẩu biên giới (vùng an toàn dịch bệnh) với quy trình, tiêu chuẩn phòng chống dịch hài hòa với phía Trung Quốc theo hướng dẫn các Bộ, ngành tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu; Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt việc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án sử dụng vốn NSNN được giao thực hiện; Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tổ chức hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với mục tiêu dự án; Triển khai lập quy hoạch các phân khu chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu; Chỉ đạo quán triệt Trung Tâm Quản lý và khai thác dịch vụ hạ tầng Khu kinh tế thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách nhà nước theo quy định đối với Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh./.
       (Đính kèm Kế hoạch số 569/KH-BCĐ ngày 14/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng: http://banqlkkt.caobang.gov.vn/uploads/news/2022/03/569.kh-bcd_ke-hoach-thuc-hien-de-an-tong-the-phat-trien-khu-kinh-te-cua-khau-tinh-cao-bang-nam-2022.pdf )