UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch TT Kép & vùng phụ cận Lạng Giang

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000).

Cụ thể, vị trí 1 (khu vực phía Nam nhà văn hóa thôn Sậm), điều chỉnh quy hoạch khu đất phía Nam nhà văn hóa thôn Sậm từ quy hoạch đất nông nghiệp (trồng lúa) sang quy hoạch đất cây xanh thể thao diện tích 1,87ha để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.

Vị trí 2, điều chỉnh quy hoạch tim tuyến đường giao thông đoạn từ QL1A đi Khu du lịch sinh thái hồ Hố Cao thuộc địa bàn thị trấn Kép và xã Hương Sơn để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.

Vị trí 3, điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường giao thông đoạn từ QL37 đi đường Vành đai V thuộc địa bàn xã Hương Sơn để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.

Các nội dung khác của đồ án theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của của UBND tỉnh Bắc Giang.

Sở Xây dựng, UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Số: 373 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Giang, ngày    11tháng 04 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24/10/2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 81/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 69/TTr-SXD ngày 04/4/2023 kèm theo Báo cáo số 89/BC-SXD ngày 15/3/2023; UBND huyện Lạng Giang tại Tờ trình số 09/TTr-UBND ngày 24/02/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Kép và vùng phụ cận huyện Lạng Giang đến năm 2035 (tỷ lệ 1/5.000), với các nội dung chính như sau:

1.  Nội dung và lý do điều chỉnh cục bộ.

 • Vị trí 1 (Khu vực phía Nam nhà văn hóa thôn Sậm):
 • Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch khu đất phía Nam nhà văn hóa thôn Sậm từ quy hoạch đất nông nghiệp (trồng lúa) sang quy hoạch đất cây xanh thể thao diện tích 1,87ha.
 • Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.
  • Vị trí 2:
 • Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh quy hoạch tim tuyến đường giao thông đoạn từ QL1A đi Khu du lịch sinh thái hồ Hố Cao thuộc địa bàn thị trấn Kép và xã Hương Sơn.
 • Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.
  • Vị trí 3:
 • Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tuyến đường giao thông đoạn từ QL37 đi đường Vành đai V thuộc địa bàn xã Hương Sơn.
 • Lý do điều chỉnh: Để đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt.

2.  Các nội dung khác của đồ án:

Theo Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của của UBND tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Sở Xây dựng, UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định, có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

–  Như điều 3;

–  Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

–  VP UBND tỉnh: LĐ, TH, KTN;

–   Lưu: VT; XD.Trung.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích