Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 191 /QĐ-UBND

 

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 4 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-TTg ngày 09/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1560/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ văn bản số 1909/BKHĐT-ĐTNN ngày 06/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 của tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 12/TTr- KHĐT.KTĐN ngày 04/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 (đợt 1) gồm 175 dự án, với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 triệu USD, trong đó:

Chia theo lĩnh vực

  • Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 17 dự án.
  • Dự án thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ: 49 dự án.
  • Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, khu đô thị: 92 dự án.
  • Dự án thuộc lĩnh vực nhà ở xã hội: 07 dự án.
  • Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng khu, cụm công nghiệp: 03 dự án.
  • Dự án thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế, môi trường: 07 dự án.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Ninh: 37 dự án; thành phố Từ Sơn: 13 dự án; huyện Tiên Du: 20 dự án; huyện Yên Phong: 9 dự án; huyện Quế Võ: 30 dự án; huyện Thuận Thành: 21 dự án; huyện Gia Bình: 25 dự án; huyện Lương Tài: 20 dự án.

(Đối với các dự án nhà ở, Khu đô thị, thực hiện thu hút đầu tư trên cơ sở Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt)

Điều 2. Giao Cổng thông tin điện tử tỉnh – Văn phòng UBND tỉnh tạo chuyên mục và công bố, cập nhật thường xuyên“Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025” trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh;

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan trên cơ sở Danh mục ban hành xây dựng bộ tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh Danh mục phù hợp với tình hình thực tế; Tổ chức công bố trên Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Danh mục dự án thu hút đầu tư tiếp tục rà soát, bổ sung, cập nhật các quy hoạch hoạch, ngành, lĩnh vực theo quy định, bổ sung danh mục dự án (nếu có); căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị lựa chọn dự án, lĩnh vực ưu tiên xây dựng kế hoạch triển khai, thu hút đầu tư theo quy định pháp luật; rà soát, cập nhật quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư quan tâm; UBND cấp huyện cập nhật các quy hoạch sử dụng đất các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư.

Nhà đầu tư quan tâm liên hệ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, hiện trạng đất đai, chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở (nếu có) làm cơ sở để đề xuất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Giao các Sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát cập nhật, đề xuất bổ sung vào Danh mục dự án thu hút đầu tư các năm tiếp theo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

–  Như Điều 3;

–  Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);

–  TTTU, TT HĐND (b/c);

–  Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;

–  VP UBND tỉnh: CVP, PCVP;

–  Cổng thông tin điện tử tỉnh;

–  Các chuyên viên VP UBND tỉnh;

–  Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Ký bởi: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Ngày ký: 14-04-2022 07:40:31 +07:00

Ngô Tân Phượng

 

Dự án xem nhiều: Khu đô thị Từ Sơn Garden City