Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang 2021 2030

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang 2021 2030