Nội quy khu nhà Mạnh Đức Victory

CHƯƠNG I: CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Định nghĩa và diễn giải

1.1 Định nghĩa

Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu nhà ở tại phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tên thương mại Khu nhà ở: Mạnh Đức Victory.

Trong Nội quy khu nhà Mạnh Đức Victory (“Nội Quy”) này, những thuật ngữ viết hoa có nghĩa như sau:

 1. “Căn Nhà” hoặc “Nhà Ở” có nghĩa là một trong các căn nhà liền kề, biệt thự đơn lập, song lập, nhà phố thương mại (Shophouse) trong Khu nhà ở Mạnh Đức
 2. “Chủ Đầu Tư” là Công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Kinh Bắc.
 3. Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory” hoặc “Khu Nhà Ở”: nghĩa là khu nhà ở tại địa chỉ: Tân Hồng, đường Nguyên Phi Ỷ Lan, Thành phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc
 4. “Chủ Sở Hữu Nhà Ở” hoặc “Chủ Sở Hữu” có nghĩa là bất kỳ cá nhân/tổ chức nào có quyền sở hữu hợp pháp đối với một hoặc hơn một Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory;
 5. “Công ty Quản lý” là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực quản lý bất động sản do Chủ Đầu Tư lựa chọn khi thích hợp, có kỹ năng quản lý chuyên nghiệp đáp ứng các yêu cầu của Chủ Đầu Tư để đảm bảo Khu Nhà Ở được quản lý, vận hành và duy trì theo cách thức phù hợp;
 6. “Cư Dân” bao gồm Chủ Sở Hữu, người sử dụng, bên đi thuê, bên nhận chuyển nhượng, bên thuê lại, người đại diện của Chủ Sở Hữu hoặc là người có đăng ký hộ khẩu tạm trú, thường trú tại các Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức
 7. “Dịch Vụ Quản Lý” có nghĩa là các công việc do Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý cung cấp và được quy định tại Điều 5 của Nội Quy;
 8. “Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung” có nghĩa là khu vựa chung và các công trình tiện ích chung của Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory bao gồm các hạng mục được liệt kê cụ thể trong Phụ Lục 1 của Nội Quy này;
 9. “Khu Nhà Phố Thương Mại” hoặc “Shophouse” nghĩa là khu vực các Nhà Ở trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory có dành diện tích kinh doanh theo thiết kế được phê duyệt của Chủ Đầu Tư;
 10. “Khách” nghĩa là bất kỳ cá nhân/tổ chức (bao gồm cả những đại diện của họ) nào khác mà không phải là Cư Dân, vào trong Khu Nhà Ở như một khách mời của Cư Dân, bao gồm nhưng không giới hạn cả nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, người bán hàng, người giúp việc/nhân viên hoặc đại diện/đại lý của họ;
 11. “Nội Quy” có nghĩa là Nội Quy Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory này bao gồm cả các phụ lục đính kèm và các sửa đổi, bổ sung do Chủ Đầu Tư ban hành vào từng thời điểm (nếu có);
 12. “Phần Sở Hữu Riêng của Chủ Đầu Tư” là các công trình do Chủ Đầu Tư đầu tư và xây dựng bên trong Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory bao gồm nhưng không giới hạn ở các phần diện tích/công trình tiện ích khác nằm ngoài Phần Sở Hữu Riêng Của Cư Dân và nằm ngoài Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
 13. “Phần Sở Hữu Riêng Của Cư Dân” là phần diện tích bên trong Căn Nhà và các trang thiết bị kỹ thuật gắn liền với Căn Nhà;
 14. “Phí Dịch Vụ” là khoản phí mà Cư Dân phải trả cho Dịch Vụ Quản Lý mà Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý cung cấp theo cách thức thanh toán quy định tại Điều 7 thuộc Nội Quy này.

1.2 Diễn giải

 1. Trong Nội Quy này, trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác, thì các từ “khác”, “bao gồm/kể cả” “cụ thể/đặc biệt” không làm tính giới hạn, tính tổng quát của bất kỳ những từ nào đứng trước và không được hiểu là bị giới hạn trong cùng loại với từ đứng trước nếu có thể hiểu theo một nghĩa rộng hơn;
 2. Mọi dẫn chiếu đến điều, khoản, điểm, mục, phụ lục là dẫn chiếu đến các điều, khoản, điểm, mục, phụ lục của Nội Quy này.

Điều 2: Mục đích và phạm vi áp dụng

 • Mục đích của việc áp dụng Nội Quy này bao gồm:
  1. Tăng cường bảo vệ lợi ích, an ninh và an toàn cho Cư Dân;
  2. Nâng cao chất lượng cuộc sống của Cư Dân;
  3. Duy trì và bảo đảm trật tự an ninh, vệ sinh môi trường, an toàn và chất lượng cho Khu Nhà Ở;
  4. Gia tăng giá trị bất động sản tại Khu Nhà Ở, duy trì uy tín và danh tiếng của Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory nói riêng và công ty cổ phần tập đoàn Mặt Trời Kinh Bắc nói
 • Nội Quy này được áp dụng cho tất cả các Cư Dân, Khách và tất cả các cá nhân, tổ chức khác đến thăm và làm việc tại Khu Nhà Ở, cho dù các cá nhân, tổ chức đó có ký vào Hợp Đồng và/hoặc Thỏa Thuận Cam Kết hay không;
 • Bất kỳ các điều khoản/thỏa thuận/cam kết nào của Cư Dân về việc không được thực hiện bất kỳ hành động hoặc công việc nào sẽ bao gồm cả nghĩa vụ không được cho phép hoặc không làm cho/không để cho các hành động hoặc công việc đó được thực hiện bởi bất kỳ thành viên gia đình, Khách của Cư Dân hoặc bất kỳ người nào khác;
 • Cư Dân chịu trách nhiệm đảm bảo rằng Khách và những người khác chiếm hữu/cư ngụ trong Căn Nhà, sẽ chịu ràng buộc, phải tuân thủ và thực thi đầy đủ và nghiêm túc Nội Quy tại mọi thời điểm và những người này không có hành vi/cư xử/thái độ xâm phạm đến những Cư Dân khác trong Khu Nhà Ở;
 • Cư Dân chịu trách nhiệm với các hành vi của Khách và những người khác chiếm hữu/cư ngụ hợp pháp trong Căn Nhà và bất cứ thiệt hại, mất mát nào gây ra bởi hành vi nêu trên cho bất kỳ người nào, Căn Nhà nào, Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung và bất kỳ tài sản nào khác.

CHƯƠNG II : CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ KHU NHÀ Ở

Điều 3: Ban Quản Lý

 • Ban Quản Lý là cơ quan cao nhất chịu trách nhiệm thay mặt Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý quản lý và vận hành Khu Nhà Ở. Tất cả các thành viên của Ban Quản Lý sẽ được lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiễm theo quyết định của Chủ Đầu Tư.
 • Ban Quản Lý chịu trách nhiệm quản lý và vận hành Khu Nhà Ở, bao gồm nhưng không giới hạn ở những công việc sau:
  1. Đảm bảo việc Cư Dân tuân thủ Nội Quy và có toàn quyền chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ hoặc yêu cầu các nhà cung cấp liên quan chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ nào nếu Cư Dân hoặc Khách của Cư Dân vi phạm Nội Quy này;
  2. Quản lý tài chính các chi phí liên quan đến Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
  3. Quản lý các vấn đề kỹ thuật của Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
  4. Xử lý các vi phạm của Cư Dân theo quy định tại Nội Quy này. Ban Quản Lý có quyền yêu cầu Cư Dân (một cách riêng rẽ hoặc liên đới) chịu trách nhiệm cho bất kỳ vi phạm nào của Khách và những người khác chiếm hữu/cư ngụ trong Căn Nhà;
  5. Quản lý hồ sơ dân cư trong Khu Nhà Ở;
  6. Giải quyết các khiếu nại được đưa ra bởi một Cư Dân đối với (các) Cư Dân khác. Tuy nhiên, nếu cho rằng khiếu nại là không hợp lý, hoặc không có chứng cứ thì Ban Quản Lý có quyền không thực hiện bất cứ hành động nào;
  7. Kiểm soát việc thực hiện cải tạo Căn Nhà cho thuê, chuyển nhượng Căn Nhà của Cư Dân theo quy định tại Nội Quy này và các nội quy khác có liên quan;
  8. Thực hiện các công việc khác theo ủy quyền của Chủ Đầu Tư.
 • Cư Dân cho phép Ban Quản Lý và đại diện có thẩm quyền của Ban Quản Lý cùng hoặc không cùng với công nhân được vào Căn Nhà của mình theo thông báo gửi trước ít nhất hai mươi bốn (24) giờ (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp thì không cần thông báo) để thực hiện các công việc sau đây và các công việc khác:
  1. Thực hiện bất kỳ sửa chữa kết cấu hoặc bên ngoài hoặc bất kỳ công việc nào khác đối với các phần khác của Căn Nhà mà không thể tiếp cận được bằng cách nào khác ngoài việc đi qua Căn Nhà của Cư Dân;
 1. Lắp đặt, sửa chữa và dẫn qua Căn Nhà bất kỳ và tất cả các dây dẫn, dây cáp điện và đường ống cấp thoát nước mà Ban Quản Lý, tùy từng thời điểm, yêu cầu phải được lắp đặt, sửa chữa hoặc dẫn qua Căn Nhà cho những mục đích sửa chữa, phá bỏ/di dời/dỡ bỏ và thay thế tất cả hoặc bất kỳ các dây dẫn, cáp điện và ống dẫn đó;
 2. Tham gia bảo dưỡng hoặc sửa chữa bất kỳ Khu Vực Chung và Tiện Ích Công Cộng nào;
 3. Đánh giá nguyên nhân gây thiệt hại cho bất kỳ Căn Nhà khác hoặc bất kỳ phần khác của Căn Nhà khác có liên quan;
 4. Thực hiện và tiến hành bất kỳ công việc hoặc hành động hợp lý, cần thiết cho hoặc liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền của mình hoặc thực thi các quy định pháp luật có hiệu lực đối với Căn Nhà; và/hoặc
 5. Điều tra bất kỳ khiếu nại nào đối với Cư Dân đó.
 • Miễn trừ trách nhiệm pháp lý:

Chủ Đầu Tư, Ban Quản Lý không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kì tử vong, thương tật, hoặc mất mát hay thiệt hại về người hoặc tài sản mà Cư Dân, Khách, các cá nhân tổ chức khác đến thăm và làm việc tại Khu Nhà Ở, thành viên gia đình hoặc người được cấp phép của họ phải gánh chịu trong thời gian ở Căn Nhà hoặc Khu Vực Chung hoặc bất cứ nơi nào nằm trong Khu Nhà Ở mà không phải phát sinh từ hành vi chủ quan, cố ý của thành viên nhân danh Ban Quản Lý, Chủ Đầu Tư được chứng minh bằng văn bản hợp lệ, hợp pháp.

CHƯƠNG III: CUNG CẤP DỊCH VỤ QUẢN LÝ

Điều 4: Hình thức quản lý

 • Tùy theo quyết định của mình, Chủ Đầu Tư có thể tự mình hoặc ký hợp đồng với Công Ty Quản Lý để thực hiện các Dịch Vụ Quản Lý phù hợp với các quy định tại Nội Quy này để đảm bảo Khu Nhà Ở được quản lý, vận hành và duy trì phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng của một Khu Nhà Ở đồng bộ, hiện đại và cao cấp;
 • Chủ Đầu Tư có toàn quyền lựa chọn Công Ty Quản Lý trên cơ sở đánh giá khả năng và năng lực của Công Ty Quản Lý phù hợp với các tiêu chuẩn của Chủ Đầu Tư và phạm vi Dịch Vụ Quản Lý.

Điều 5: Phạm vi Dịch Vụ Quản Lý

 • Công việc mà Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý phải thực hiện bao gồm các công việc sau (“Dịch Vụ Quản Lý”):
  1. Quét dọn, vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, diệt côn trùng (ở Khu Vực Chung);
 1. Vận hành hệ thống trang thiết bị sử dụng chung (hệ thống đèn chiếu sáng, bơm nước, ….) và các tiện ích khác theo thông báo của Chủ Đầu Tư (hoặc Công Ty Quản Lý) vào từng thời điểm;
 2. Cung cấp dịch vụ và nhân sự tại Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
 3. Chăm sóc vườn hoa, thảm cỏ, sân chơi và các hạng mục công cộng khác trong khuôn viên của Khu Nhà Ở;
 4. Duy trì an ninh, trật tự trong Khu Nhà Ở (trực gác tại chốt, hướng dẫn thông tin cho khách, khi phát hiện các sự cố an ninh phát sinh thì có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý…);
 5. Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên để phát hiện kịp thời dấu hiệu xuống cấp đối với Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện ích Chung, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị sử dụng chung;
 6. Sửa chữa bất kỳ hư hỏng hay khiếm khuyết nào của Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung trừ khi hư hỏng hay khiếm khuyết đó là do các Cư Dân gây ra nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của các công trình này;
 7. Kiểm tra, đôn đốc Cư Dân sinh sống trong Khu Nhà Ở tuân thủ Nội Quy; và
 8. Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản, vệ sinh môi trường nhằm duy trì hoạt động bình thường của Khu Vực Chung và Công Trình Tiện Ích Chung trong suốt quá trình khai thác sử dụng.
 • Chủ Đầu Tư có thể điều chỉnh phạm vi Dịch Vụ Quản Lý cũng như Phí Dịch Vụ một cách hợp lý vào từng thời điểm bằng một văn bản thông báo gửi Cư Dân trước ít nhất mười lăm (15) Ngày.

Điều 6: Phí Dịch Vụ và các tiện ích

 • Cư Dân phải thanh toán cho Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý (thông qua Ban Quản Lý) một khoản phí dịch vụ nhằm mục đích chi trả cho việc cung cấp các Dịch Vụ Quản Lý, vận hành và bảo trì Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung nêu trên (“Phí Dịch Vụ”). Phí Dịch Vụ được sử dụng để trải các chi phí, bao gồm:
  1. Chi phí sử dụng năng lượng, nguyên, nhiên, vật liệu và các chi phí khác (nếu có) để phục vụ công tác vận hành, duy tu máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang trí thiết bị khác…của Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
  2. Chi phí nhân công vận hành và duy trì hoạt động các hạng mục thuộc Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
  3. Chi phí cho các dịch vụ đối với Khu Vực Chung trong Khu Nhà Ở như: vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, diệt côn trùng, giữ gìn an ninh, trật tự chung và các dịch vụ khác (nếu có);
  4. Khoản tiền phải chi trả nhằm duy trì trật tự, vệ sinh, cảnh quan của các hạng mục cây cảnh, thảm cỏ, đường nội bộ, hồ nước, đèn đường, bảng tín hiệu, cổng chính ra vào, hệ thống cấp thoát nước, trạm điện…. được sử dụng chung bởi toàn bộ Cư Dân trong Khu Nhà Ở và mua bảo hiểm tổn thất trong toàn bộ chi phí sửa chữa và thay thế đối với tất cả các hạng mục thuộc Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung;
 1. Các chi phí cần thiết khác (nếu có).
 • Hàng năm, thông qua Ban Quản Lý, Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý sẽ dự trù ngân sách năm cho tổng Phí Dịch Vụ. Trường hợp cần phải điều chỉnh Phí Dịch Vụ Để phù hợp với việc cung cấp Dịch Vụ Quản Lý thì Ban Quản Lý có trách nhiệm thông báo tới Cư Dân trước khi áp dụng ít nhất mười lăm (15) Ngày;
 • Cho mục đích đảm bảo Khu Nhà Ở được duy trì phù hợp với tiêu chuẩn và chất lượng của một khu Nhà Ở văn minh, hiện đại và cao cấp, Cư Dân đồng ý rằng Chủ Đầu Tư có quyền được áp dụng mức Phí Dịch Vụ hợp lý tương ứng với các dịch vụ được cung cấp mà không bị giới hạn bởi mức trần do cơ quan nhà nước ban hành (nếu có).

Điều 7: Thanh toán Phí Dịch Vụ

 • Kể từ Ngày Bàn Giao hoặc ngày kết thúc thời gian miễn phí Phí Dịch Vụ (nếu có) (“Thời Gian Miễn Phí”), Cư Dân có trách nhiệm thanh toán cho Ban Quản Lý khoản Phí Dịch Vụ theo mức phí quy định tại Phụ lục 2 của Nội Quy;

Cư Dân phải thanh toán trước và đầy đủ Phí Dịch Vụ theo quý dương lịch, trong vòng năm (05) ngày đầu tiên của quý dương lịch đó;

Quý đầu tiên được tính từ ngày tiếp theo Ngày Bàn Giao hoặc ngày tiếp theo ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí cho đến ngày cuối cùng của quý dương lịch mà Ngày Bàn Giao hoặc ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí diễn ra và được làm tròn như sau:

 1. Thanh toán tròn 01 tháng Phí Dịch Vụ trong trường hợp Ngày Bàn Giao hoặc kết thúc Thời Gian Miễn Phí rơi vào từ ngày thứ 01 đến 15 của tháng dương lịch đó;
 2. Thanh toán ½ tháng Phí Dịch Vụ trong trường hợp Ngày Bàn Giao hoặc ngày kết thúc Thời Gian Miễn Phí rơi vào từ ngày 16 của tháng Dương lịch đó trở đi đến hết tháng.
 • Trường hợp Cư Dân không thanh toán đầy đủ và đúng hạn Phí Dịch Vụ, Ban Quản Lý có quyền áp dụng một trong các biện pháp xử lý vi phạm quy định tại Nội Quy này;
 • Trong trường hợp Cư Dân có nhu cầu sử dụng thêm dịch vụ nào khác ngoài các dịch vụ nằm trong phạm vi Dịch Vụ Quản Lý quy định tại Điều 5.1 của Nội Quy này, ngoài Phí Dịch Vụ, Cư Dân sẽ phải thanh toán phí phát sinh cho Ban Quản Lý theo quy định.

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG VỚI CHỦ ĐẦU TƯ

Điều 8: Quyền và trách nhiệm của Chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư theo Quyết định của mình có quyền thực hiện bất kỳ quyền nào phù hợp với quy định tại Nội quy và các quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 1. Thông qua Ban Quản lý thu Phí dịch vụ do cư dân thanh toán theo các điều khoản của Nội quy và quản lý ngân sách của khoản phí này, và:
 2. Có toàn quyền trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ hoặc yêu cầu các nhà cung cấp liên quan chấm dứt hoặc tạm dừng bất kỳ dịch vụ nào nếu cư dân hoặc khách vi phạm nội quy này.
 3. Các quyền khác theo quy định của Nội quy và pháp luật có liên
 • Phù hợp với quy định tại Nội quy, Chủ đầu tư có các trách nhiệm dưới đây:
  1. Tổ chức quản lý kiến trúc mặt ngoài của khu nhà ở và việc sử dụng bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ cho các chủ sở hữu và cư dân;
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ dịch vụ quản lý theo quy định tại nội quy và đảm bảo duy trì hoạt động của khu vực chung và công trình tiện ích chung;
  3. Lưu giữ hồ sơ bảo trì và các giấy tờ, tài liệu và các công việc cần thiết khác theo quy định của pháp luật, để chuyển giao cho các đơn vị liên

CHƯƠNG V: CÁC QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƯ DÂN

Điều 9: Quyền của cư dân

 • Được hưởng lợi trực tiếp từ môi trường sống trong lành, vệ sinh, văn minh và thân thiện thông qua việc chấp hành các quy định trong nội quy này.
 • Được sử dụng khu vực chung và công trình tiện ích chung theo quy định tại Nội quy này và phần sở hữu riêng của Chủ đầu tư với điều kiện phải tuân thủ các quy định riêng do Chủ đầu tư ban hành, và:
 • Các quyền khác phù hợp với Nội quy và các thoả thuận khác với Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật Việt

Điều 10: Trách nhiệm của cư dân đối với phần sở hữu riêng của cư dân

 • Mục đích sử dụng

Đảm bảo nhà ở/căn nhà chỉ được dùng cho mục đích để ở, không được sử dụng vào mục đích khác trừ mục đích kinh doanh đối với khu nhà phố thương mại hoặc được chấp thuận đồng ý bằng văn bản bởi Ban quản lý đối với các mục đích sử dụng khác.

 • Tuân thủ Nội quy khu nhà ở Mạnh Đức Victory
 1. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Nội quy này đồng thời hỗ trợ Ban Quản lý phát hiện và thông báo cho Ban quản lý các hành vi vi phạm quy định tại Nội quy này để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời
 2. Đóng phí dịch vụ và các loại phí, chi phí khác đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Nội quy này
 3. Nghiêm chỉnh thực hiện việc nộp phạt, bồi thường các tổn thất và thiệt hại trong trường hợp vi phạm cho Ban quản lý và/hoặc những người cư ngụ tại các nhà ở khác trong khu nhà ở theo quy định của Nội quy này và Pháp luật có liên quan
 • Đăng ký thông tin hộ khẩu, nhân khẩu
  1. Thực hiện đầy đủ chế độ đăng ký thường trú hoặc tạm trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật khi cư dân chuyển đến hoặc rời đi khỏi khu nhà ở Mạnh Đức Victory.
  2. Thông báo tới Ban quản lý đầy đủ các thông tin cá nhân của tất cả các thành viên trong gia dình và khách cư ngụ trong căn nhà và nhanh chóng cập nhật các thông tin với Ban quản lý khi có thay đổi.
  3. Khi các thành viên gia đình và khách chuyển đến hoặc rời đi khỏi căn nhà. Cư dân có trách nhiệm thông báo với Ban quản lý về sự thay đổi này ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi thực hiện việc chuyển đến hoặc rời đi.
 • Tham dự đầy đủ các cuộc họp do Ban quản lý triệu tập.
 • Phòng cháy chữa cháy
  1. Đảm bảo không được lưu giữ số lượng lớn trên mức tiêu thụ bình thường các vật liệu cháy nổ ví dụ như các sản phẩm có nguồn gốc từ dầu khí trong căn nhà.
  2. Không được lưu giữ hay sử dụng trong căn nhà các loại vũ khí, đạn dược, thuốc súng, dầu hoả, pháo hoa, hoặc chất nổ, chất dễ cháy khác hoặc hàng nguy hiểm khác.
  3. Sử dụng mọi biện pháp để phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành và các quy định cụ thể của Chủ đầu tư.
 • Ý thức bảo vệ sức khoẻ cộng đồng

Phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về khám sức khoẻ định kỳ. Khi tự phát hiện hoặc bị phát hiện đang mắc bệnh truyền nhiễm phải lập tức thực hiện các biện pháp cách ly cần thiết đảm bảo cho sự an toàn và sức khoẻ của những người xung quanh.

 • Đối với mặt ngoài của căn nhà
 1. Giữ gìn mặt ngoài của căn nhà như hiện trạng tại thời điểm bàn giao (trừ hao mòn tự nhiên) để đảm bảo tính thẩm mỹ của căn nhà cũng như cảnh quan tại khu Nhà ở Mạnh Đức
 2. Không gây thiệt hại và/hoặc thay đổi tường bên ngoài, cửa ra vào, cửa sổ, mái nhà, lối đi hoặc bất kỳ phần nào bên ngoài Căn nhà mà không có sự đồng ý của Ban quản lý.
 3. Không được gắn, lắp đặt hoặc cho phép quảng cáo, bảng thông cáo, bảng hiệu, chữ viết hoặc trưng bày, đính, gắn, treo để bất cứ thứ gì dưới bất kỳ hình thức nào đối với phần bên ngoài của Nhà ở mà có thể thấy được từ bên ngoài Nhà ở trừ trường hợp căn nhà là Nhà phố thương mại hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản lý.
 4. Không được thực hiện các công việc để cơi nới, che phủ ban công, mái nhà hoặc hạng mục phụ trợ của Căn nhà (nếu có) hoặc bất cứ ngoại thất/phần bên ngoài nào của Căn nhà bởi màn che, mái che, màn chiếu hoặc rèm chớp hoặc bất kỳ cách thức nào khác; hoặc tăng kích thước hoặc thay đổi kết cấu mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ban quản lý.
 • Vật nuôi
  1. Không nuôi những loại vật nuôi như sau:
   • Các loại động vật có độc
   • Các loại động vật hoang dã
   • Vật nuôi để làm thịt
  2. Không được phép để vật nuôi của mình: (i) phóng uế bừa bãi bên ngoài khuôn viên Nhà ở, (ii) thả rông vật nuôi ngoài khuôn viên Căn nhà. Vật nuôi phải tiêm phòng dại, các bệnh truyền nhiễm gây dịch bệnh cho cộng đồng, khi ra đường phải áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn khi tiếp xúc với người khác và tuân theo các quy định của pháp luật như: Chó ra đường phải rọ mõm, phải có người dắt khi ra nơi công cộng.
  3. Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi vật nuôi của mình gây mất trật tự, an ninh và vệ sinh tại Nhà ở khác hoặc tại Khu vực chung, công trình trong Khu Mạnh Đức Victory và phải đền bù, bồi thường toàn bộ thiệt hại, mọi tổn thất do chúng gây
  4. Ban quản lý có quyền loại bỏ/chuyển đi bất kỳ vật nuôi bị cấm nào nếu phát hiện trong khu Nhà ở và chi phí để thực hiện việc này sẽ do cư dân sở hữu chúng thanh toán.
 • Giữ gìn mỹ quan của Căn nhà và khu Nhà ở

 

 1. Bằng chi phí của mình, Cư dân có trách nhiệm bảo trì và giữ gìn cho mọi hạng mục bên trong Nhà ở luôn sạch sẽ, đảm bảo tính mỹ quan, gọn gàng và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan chung của Khu Nhà ở tại mọi thời điểm
 2. Tất cả các việc hong khô, phơi nắng, treo quần áo, nệm, thảm hoặc những vật dụng tương tự phải được thực hiện tại khu vực quy định trong Căn nhà, tránh khỏi tầm nhìn từ bên ngoài Căn nhà.
 • Giữ gìn an ninh trật tự
  1. Không được gây ra hoặc cho phép gây ra tiếng ồn quá mức bao gồm nhưng không giới hạn bởi âm thanh phát ra từ máy truyền hình, truyền thanh hoặc bất kỳ các dụng cụ, thiết bị nào khác trong Nhà ở hoặc từ những buổi tụ tập, hội họp, giải trí, tiêu khiển, vv … hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác trong Nhà ở làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu Nhà ở và sinh hoạt của các Cư dân khác.
  2. Không thực hiện các hành vi gây rối hoặc gây gổ hoặc thực hiện bất cứ hoạt động chính trị/tôn giáo trái quy định pháp luật, các hành vi vi phạm đạo đức trong căn nhà.
  3. Không gây ra, cho phép gây ra hoặc tham gia vào bất cứ hành động /hành vi hay điều gì đối với/hoặc không đối với bất cứ phần nào của Căn nhà mà sẽ hoặc có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, luật lệ, quy định, quy tắc có hiệu lực hoặc là nguyên nhân gây ra phiền hà, ồn ào, xáo trộn, bất tiện, gây thương vong, thiệt hại hoặc nguy hiểm cho các Cư dân khác trong khu Nhà ở.
  4. Đám cưới, đám tang, lễ hội, buổi tiệc, liên hoan và/hoặc họp mặt, sự kiện riêng tư phải được thu xếp, tổ chức trong Căn nhà hoặc tại các khu vực được quy định/giao cho trên cơ sở có sự xác nhận của Ban quản lý mà không gây ồn ào quá mức, ảnh hưởng/quấy rầy, phiền toái hoặc khó chịu cho các Cư dân khác.
 • Sử dụng dịch vụ tiện ích

Việc lắp đặt và sử dụng các dịch vụ điện thoại, internet, truyền hình và thông tin liên lạc nào trong Nhà ở phải được Ban quản lý chấp thuận và do nhà thầu được chỉ định của Ban quản lý thực hiện trong các đường ống chung lắp đặt tại khu Nhà ở. Chi phí cho các công việc đó sẽ do Cư dân chi trả.

 • Cho thuê, chuyển nhượng Căn nhà
  1. Tuân thủ theo quy định của Pháp luật về điều kiện, thủ tục cho thuê, chuyển nhượng Căn nhà, đồng thời có trách nhiệm thông báo tới Ban quản lý bằng văn bản về giao dịch cho thuê, chuyển nhượng Căn nhà và các thông tin của Bên thuê, bên nhận chuyển nhượng trước khi ký hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng ít nhất mười lăm (15) ngày.

 

 1. Thông báo cho bên thuê các quy định của Nội quy này và đảm bảo, chịu trách nhiệm về việc bên thuê tuân thủ mọi quy định của Nội quy cũng như yêu cầu của Ban quản lý trong quá trình cư trú tại căn nhà
 2. Thông báo cho bên Nhận chuyển nhượng các quy định tại Nội quy này. Người nhận chuyển nhượng Căn nhà phải có văn bản cam kết về việc sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định trong Nội quy này và kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu Nhà ở theo các hợp đồng/thoả thuận mà Chủ sở hữu Nhà ở trước đã tham gia. Trường hợp bên Nhận chuyển nhượng không có văn bản cam kết về các nội dung nêu trên. Cư dân chịu trách nhiệm liên đới với bên nhận chuyển nhượng về:
 • Các nghĩa vụ của Cư dân/bên nhận chuyển nhượng theo quy định tại Nội quy, và:
 • Các vấn đề phát sinh do việc thực hiện/không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Cư dân/bên nhận chuyển nhượng theo Nội

Trường hợp Cư dân vi phạm nội dụng nêu tại thoả thuận này. Các bên đồng ý rằng Chủ đầu tư có quyền áp dụng các biện pháp được quy định trong Nội quy tương tự như trường hợp Cư dân có hành vi vi phạm Nội quy.

 • Hoàn thiện, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, thay đổi Căn nhà (“Cải tạo căn nhà”)
  1. Trường hợp cải tạo căn nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Ban quản lý, Cư dân có trách nhiệm thực hiện những công việc cần thiết trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp cư dân không thực hiện cải tạo Căn nhà theo yêu cầu trong thời hạn nêu trên thì Ban quản lý có quyền vào Căn nhà để thực hiện các công việc đó và yêu cầu Cư dân thanh toán cho Ban quản lý toàn bộ các chi phí và phí tổn phát sinh cho việc thực thi này.

Trường hợp thực hiện cải tạo Căn nhà không thuộc Điều 10.13 (a) nêu trên, Cư dân phải đảm bảo không thay đổi thiết kế, màu sơn cũng như sửa đổi bất kỳ chi tiết, hạng mục nào thuộc ngoại thất của Nhà ở khác với tình trạng ban đầu.

 1. Trong mọi trường hợp, Cư dân có trách nhiệm thông báo cho Ban quản lý để được phê duyệt bằng văn bản ít nhất mười bốn (14) ngày làm việc về nội dung sửa chữa, cải tạo Nhà ở, thiết kế biện pháp thi công, thời gian thi công và các công việc liên quan đối với việc cải tạo căn nhà.
 2. Trước khi bắt đầu thực hiện việc cải tạo căn nhà ít nhất mười lăm (15) ngày, Cư dân phải đóng cho Chủ đầu tư hoặc Ban quản lý một khoản đặt cọc với giá trị là

50.000.000 đ (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng) nhằm đảm bảo nghĩa vụ của Cư dân trong việc tuân thủ Nội quy khi tiến hành sửa chữa, cải tạo nhà ở và thanh toán các hư hại (nếu có) xảy ra cho các công trình tiện ích công cộng, tài sản của Chủ đầu tư, hoặc của bên thứ ba. (“Hư hại do cải tạo nhà ở”) trong thời gian thực hiện thi công. Trong trường hợp cần phải thu dọn vật liệu dư thừa và rác thải xây dựng hay cần sửa chữa hoặc thay thế hoặc khắc phục các hỏng hóc, mất mát, thiệt hại thì chi phí phát sinh cho các hoạt động dọn vật liệu thừa, rác thải xây dựng hoặc sửa chữa, thay thế hay khắc phục bất kỳ hạng mục bị hư hỏng sẽ do Cư dân liên quan chịu.

Cư dân có trách nhiệm thanh toán bổ sung nểu khoản đặt cọc không đủ để bồi thường cho các hư hại do sửa chữa, cải tạo nhà ở (nếu có) kể trên; Ban quản lý sẽ hoàn trả lại tiền đặt cọc đảm bảo cho Cư dân trong thời gian 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày Ban quản lý nhận được văn bản yêu cầu /thông báo về việc hoàn trả khoản đặt cọc của Cư dân với điều kiện: (i) công việc cải tạo, sửa chữa đã hoàn thành và (ii) không có bất cứ hư hại do sửa chữa, cải tạo Nhà ở hoặc sau khi các hư hại do sửa chữa, cải tạo nhà ở (nếu có) đã khắc phục xong có sự xác nhận của CĐT/Ban quản lý.

 1. Đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung và nếu làm hư hỏng hoặc gây thiệt hại cho tài sản của Chủ đầu tư hoặc Cư dân khác thì có trách nhiệm khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của Ban quản lý.
 2. Đảm bảo việc nhà thầu và Khách tuyệt đối tuân thủ Nội quy và các yêu cầu của Ban quản lý trong quá trình cải tạo căn nhà nhằm đảm bảo lợi ích và môi trường chung của khu nhà ở Mạnh Đức Victory
 3. Tuân thủ giờ làm việc

Trừ khi có chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý, công việc cải tạo căn nhà được giới hạn trong các giờ sau:

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu: Từ 7:00 sáng đến trước 06:00 chiều
 • Thứ Bẩy và chủ nhật: Từ 8h00 sáng đến trước 04:30 chiều
 • Các ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước không thi công

Đối với việc thi công vào ngày thứ 7 và chủ nhật, cư dân phải có trách nhiệm đảm bảo việc thi công không phát ra tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt chung của các cư dân khác.

 1. Trong bất kỳ trường hợp nào, Chủ đầu tư/Ban quản lý sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Cư dân nào hoặc khách của họ về bất kỳ các chi phí phát sinh, các hư hại, mất mát, thiệt hại, khiếm khuyết, hỏng hóc hoặc lỗi khác phát sinh từ/hoặc liên quan đến bất kỳ công việc cải tạo Căn nhà đối với bất kỳ căn nhà nào cho dù việc cải tạo căn nhà đó được thực hiện trong thời gian bảo hành của bất kỳ căn nhà nào.
 2. Ban quản lý có quyền ngăn chặn công việc cải tạo căn nhà và/hoặc ngăn chặn các nhà thầu, công nhân thực hiện công việc khi việc cải tạo căn nhà không tuân thủ các quy định của pháp luật hoặc Nội quy hoặc yêu cầu của Ban quản lý nhằm đảm bảo an toàn cho các cư dân.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 11: Trách nhiệm của Cư dân đối với khu vực Chung, công trình tiện ích chung

 • Tôn trọng khu vực chung và công trình tiện ích chung
  1. Không được thay đổi, làm xáo trộn bất kỳ hạng mục, công trình hoặc chiếm dụng diện tích, không gian thuộc khu vực chung, công trình tiện ích chung và phần sở hữu riêng của Chủ đầu tư dưới mọi hình thức.
  2. Không được xây dựng hay lắp đặt bất kỳ công trình nào dưới bất kể hình thức gì ở trên, bên dưới khu vực Chung và công trình tiện ích chung hay xung quanh hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và phần sở hữu riêng của Chủ đầu tư.
  3. Không được cản trở lối ra vào các Nhà ở, vỉa hè, đường bộ hành, đường xa chạy hoặc các khu vực công cộng khác bao gồm nhưng không giới hạn việc đỗ xe không đúng nơi quy định, để hàng hoá, vật dụng gây cản trở lưu thông
  4. Không sử dụng nước, điện từ mạng lưới/hệ thống điện, nước của khu vực chung và công trình tiện ích chung để sử dụng cho mục đích cá nhân.
  5. Chịu trách nhiệm nộp phạt, bồi thường thiệt hại cho Ban quản lý và/hoặc cư dân khác về hành vi vi phạm của mình gây ra theo quy định tại Nội quy và quy định của Ban quản lý.
 • Giữ gìn an ninh trật tự
  1. Không gây ra, cho phép gây ra hoặc tham gia vào bất cứ hành động/hành vi nào mà sẽ hoặc có thể dẫn đến sự vi phạm pháp luật, luật lệ, quy định, quy tắc có hiệu lực hoặc trái với thuần phong mỹ tục hoặc có thể gây ra phiền hà, ồn ào, xáo trộn, bất tiện, gây thương vong, thiệt hại hoặc nguy hiểm cho các Cư dân khác trong khu vực chung và các công trình tiện ích
  2. Không được thực hiện việc mua bán, kinh doanh hoặc bất cứ hình thức thương mại nào khác trong bất kỳ khu vực nào của Khu vực chung và công trình tiện ích chung trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Ban quản lý.
 • Giữ gìn vệ sinh chung và xử lý rác thải
  1. Rác thải sinh hoạt của Cư dân phải được đựng trong túi kín trước khi bỏ vào thùng rác và đổ vào đúng nơi quy định theo hướng dẫn của Ban quản lý.
  2. Cư dân không được xả rác thải, nước thải, chất độc hại, chất bẩn hoặc bất kỳ đồ đạc thải bỏ nào trước cửa ra vào của Nhà ở, đường đi, lề đường hay tại Khu vực chung, công trình tiện ích. Trong trường hợp vi phạm, Cư dân có trách nhiệm bồi hoàn cho Ban quản lý mọi chi phí liên quan đến việc làm sạch, khôi phục lại nguyên hiện trạng và khắc phục các hậu quả phát sinh. Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu phạt tiền theo mức do Ban quản lý quy định vào từng thời điểm.
 • Giữ gìn cảnh quan chung

Cư dân không được làm tổn hại, chặt, bẻ cành hoặc phá hoại bất kể cây cối hoặc cảnh quan khác trong phạm vi Khu vực chung và công trình tiện ích chung. Cư dân có trách nhiệm bồi hoàn cho Chủ đầu tư mọi chi phí liên quan đến việc khôi phục và/hoặc trồng lại cây cối nếu Cư dân hoặc khách của cư dân đó vi phạm quy định này.

 • Lái xe, đỗ xe
  1. Khi lái xe trong khuôn viên Khu nhà ở, cư dân có trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông, tuân thủ các biển báo, chỉ dẫn được lắp đặt trong khu Nhà ở, đồng thời giảm tốc độ phù hợp.

Trong trường hợp vi phạm, Ban quản lý có quyền cấm bất kỳ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện được coi là lái xe cẩu thả, đe doạ an toàn tính mạng của người tham gia giao thông khác, của cư dân.

 1. Không được đỗ bất kỳ phương tiện đi lại nào trên bất kỳ con đường chung, lòng đường và đường đi bộ hoặc bất cứ vị trí nào khác trong Khu nhà ở trừ phạm vi Căn nhà và khu vực được Ban quản lý cho phép.

Bất kỳ phương tiện nào đỗ ở bất kỳ vị trí nào trong Khu nhà ở ngoài chỗ đỗ xe đã được chỉ định sẽ bị áp dụng các chế tài, biện pháp xử lý của Ban quản lý bao gồm cả việc Phạt tiền cho chủ sở hữu.

 • Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật

CHƯƠNG VI: CÁC QUY ĐỊNH KINH DOANH TẠI KHU NHÀ Ở

Điều 12: Khu vực kinh doanh và thời gian kinh doanh

 • Khu Vực Kinh Doanh

Cư Dân chỉ được thực hiện hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, tại các khu vực có chức năng và mục đích kinh doanh hoặc tại khu vực khác khi có sự chấp thuận của Ban Quản Lý.

 • Thời gian kinh doanh:
  • Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: Không sớm hơn 06:00 và không muộn hơn 23:00.
  • Thứ Bẩy và Chủ Nhật: Không sớm hơn 06:00 và không muộn hơn 24:00.

 

Điều 13: Quy định về biểu hiện, âm thanh và chiếu sáng

 • Quy định về biển hiệu: Nội dung, hình thức biểu hiệu phải tuân thủ đúng theo quy định trong Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc có liên quan và theo sự hướng dẫn cụ thể của Ban Quản Lý;
 • Quy định về âm thanh: Cư Dân tại Khu Vực Kinh Doanh không được mở nhạc lớn hơn hoặc gây tiếng ồn làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các Cư Dân kinh doanh và người cư ngụ khác trong Khu Vực Kinh Doanh;
 • Quy định về chiếu sáng: Cư Dân không được tự ý lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng hoặc sử dụng các loại hóa chất, chất lỏng gây cháy, ga axetilen…để chiếu sáng diện tích thuê cũng như các biểu hiện nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ban Quản Lý.

Điều 14: Quyền và nghĩa vụ của Cư Dân tham gia hoạt động kinh doanh

 • Bên cạnh các quyền của Cư Dân theo quy định tại Điều 9 của Nội Quy này, các Cư Dân còn có các quyền sau đây:
  1. Sử dụng địa điểm kinh doanh vào mục đích kinh doanh thương mại phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Chủ đầu tư và các quy định khác của Ban Quản Lý tại từng thời điểm;
  2. Tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch kinh doanh chung ;
  3. Tham gia và hưởng các chế độ từ các chương trình khuyến mại, xúc tiến thương mại chung để phát triển hoạt động kinh doanh;
  4. Cư Dân kinh doanh tại địa điểm kinh doanh được tôn trọng và bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình kinh doanh, được hướng dẫn và thông tin thường xuyên về các quy định mới của Ban Quản Lý.
 • Ngoài việc tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ, trách nhiệm và chịu các hạn chế theo quy định tại Điều 10, Điều 11 của Nội Quy này, Cư Dân kinh doanh tại Khu Vực Kinh Doanh có nghĩa vụ:
  1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh theo đúng nội dung đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Chủ đầu tư và các quy định khác của Ban Quản Lý tại từng thời điểm; Phải thỏa mãn đầy đủ các điều kiện mà pháp luật đã quy định đối với những ngành nghề, mặt hàng kinh doanh có điều kiện;
  2. Gửi thông báo bằng văn bản đến Ban Quản Lý về việc tổ chức kinh doanh ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày bắt đầu kinh doanh;
  3. Khi tạm nghỉ kinh doanh phải có văn bản thông báo trước cho Ban Quản Lý ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày tạm nghỉ và thông báo rõ thời gian tạm nghỉ tại địa điểm kinh doanh;

 

 1. Đóng đầy đủ các loại Thuế và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn phí đỗ xe, phí vệ sinh, phí bảo trì, phí quản lý vận hành và các khoản phí khác (nếu có) theo quy định của Ban Quản Lý;
 3. Không được tự ý sử dụng vỉa hè cho bất kỳ mục đích nào, trừ trường hợp được Ban Quản Lý cho phép sử dụng bằng văn bản. Trong trường hợp được cho phép sử dụng, Cư Dân kinh doanh phải tuân thủ cách thức sắp xếp thiết bị, tài sản trên vỉa hè theo hướng dẫn của Ban Quản Lý. Không được tự ý sắp xếp, di chuyển ghế băng, thùng rác, cây xanh hoặc các thiết bị tiện ích công cộng khác do Chủ Đầu Tư lắp đặt.
 4. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhân viên có thẩm quyền của Ban Quản Lý, người của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các hoạt động giám sát, kiểm tra theo quy định;
 5. Sẵn sàng phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Quản Lý hoặc đơn vị có trách nhiệm thực hiện việc định kỳ bảo trì Căn Nhà;
 6. Cư Dân kinh doanh phải phối hợp và tạo điều kiện với Ban Quản Lý trong những sự kiện do Ban Quản Lý tổ chức để quảng bá hình ảnh Khu Vực Kinh Doanh;
 7. Trong trường hợp tổ chức sự kiện riêng của gian hàng, các chương trình khuyến mãi cần treo poster/banner bên ngoài gian hàng hoặc vỉa hè, cần thông báo trước cho Ban Quản Lý và được Ban Quản Lý đồng ý về nội dung, hình ảnh, kích thước, thời gian và vị trí trưng bày;
 8. Không được bày bán/trao đổi hàng hóa ở mặt sau Căn Nhà;
 9. Không thực hiện hành vi cạnh tranh thiếu lành mạnh gây ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Cư Dân khác;
 10. Khuyến khích sử dụng các chỉ dẫn hàng hóa/dịch vụ bằng các sản phẩm được in ấn một cách chuyên nghiệp;
 11. Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Khu Vực Kinh Doanh cho Ban Quản Lý được biết để có phương án giải quyết tối ưu;
 12. Các trách nhiệm và nghĩa vụ khác theo quy định của Nội Quy, yêu cầu của Ban Quản Lý và Cơ Quan Nhà Nước

Điều 15: Quy định về hàng hóa, dịch vụ kinh doanh

 • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
  1. Có đầy đủ các thông tin về nhãn hiệu, tên thương mại, xuất xứ của sản phẩm hàng hóa, chất lượng hàng hóa. Hàng hóa phải ghi rõ thời hạn sử dụng trên bao bì hoặc nơi trưng bày nếu là hàng rời;
  2. Riêng các gian hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống hoặc kinh doanh các loại lương thực/thực phẩm, Cư Dân kinh doanh chỉ được phép hoạt động khi đã có đầy đủ các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật hiện hành, phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm (Được niêm yết công khai tại gian hàng), phải vệ sinh thường xuyên Khu Vực Kinh Doanh, đảm bảo tuân thủ quy trình bảo quản, chế biến cần thiết đối với từng loại thực phẩm, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dung.
 1. Khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ có quy định hoặc tự nguyện cam kết về bảo hành, Cư Dân kinh doanh phải thực hiện việc trao giấy bảo hành có ghi rõ thời gian bảo hành và địa chỉ bảo hành cho khách hàng.
 • Hàng hóa bày bán tại Khu Vực Kinh Doanh phải được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng theo ngành hàng, nhóm hàng, đảm bảo yêu cầu phòng chống hỏa hoạn, thiên tai hoặc các rủi ro khác, đảm bảo mỹ quan, văn minh thương mại.
 • Không được kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ sau đây:
  1. Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước cấm kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép kinh
  2. Hàng lậu, hàng giả, hàng quá thời hạn sử dụng, hàng kém chất lượng; hàng nhiễm độc, nhiễm dịch bệnh hoặc hàng có chứa thành phần chất độc hại quá mức cho phép.
  3. Các loại hàng hóa, dịch vụ không có trong đăng ký kinh doanh của Cư Dân kinh

Điều 16: Quyền và nghĩa vụ của khách đến giao dịch, mua bán, thăm quan

 • Gửi đồ theo quy định và hướng dẫn của từng cửa hàng và tự quản lý, bảo vệ các tài sản còn lại sau khi gửi. Đỗ và gửi xe tại nơi quy định quy định và thanh toán phí đầy đủ;
 • Chỉ quay phim, chụp ảnh trong Khu Vực Kinh Doanh nếu được sự đồng ý của chính phủ những hình ảnh, tư liệu đó và theo đúng hướng dẫn của nhân viên có trách nhiệm quản lý trong Khu Vực Kinh Doanh;
 • Đảm bảo thực hiện đúng các quy định về an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường.
 • Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và quy định của Ban Quản Lý.

 

CHƯƠNG VII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17: Giải quyết tranh chấp

Các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu Nhà Ở sẽ do Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng trong Khu Nhà Ở được giải quyết trên cơ sở hòa giải (Cư Dân tự hòa giải hoặc Ban Quản Lý tổ chức hòa giải). Nếu không hòa giải được thì chuyển tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 18: Xử lý vi phạm

Nếu Cư Dân vi phạm một trong các quy định trong Nội Quy này thì Ban Quản Lý, sau khi đã có yêu cầu Cư Dân chấm dứt các hành vi vi phạm, có quyền thực hiện một hoặc nhiều biện pháp như sau:

 1. Ngưng cung cấp các tiện ích, dịch vụ đối với Cư Dân đó bao gồm các dịch vụ vệ sinh, bảo vệ và các dịch vụ công cộng khác;
 2. Yêu cầu Cư Dân đó khắc phục các hậu quả, bồi thường các thiệt hại phát sinh cho bên khác. Nếu không, Chủ Đầu Tư sẽ tự khắc phục hậu quả của các vi phạm đó và chi phí do Cư Dân vi phạm gánh chịu;
 3. Báo cáo vi phạm đó đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết; và
 4. Thực hiện các biện pháp khác theo quy định tại Nội Quy và phù hợp với quy định pháp luật.

 

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19 Điều khoản thi hành

 • Xuất phát từ lợi ích chung của cộng đồng và nếp sống văn minh đô thị, Chủ Đầu Tư và Cư Dân cam kết cùng thực hiện đúng Nội Quy này;
 • Việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bất kỳ nội dung nào của Nội Quy sẽ được quyết định bởi Chủ Đầu Tư hoặc Công Ty Quản Lý (trong trường hợp được ủy quyền) nhằm phù hợp với tình hình thực tế của Khu Nhà Ở. Khi tiến hành thay đổi, bổ sung Nội Quy, Chủ Đầu Tư gửi văn bản đến các Chủ Sở Hữu Nhà Ở thông báo nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Nội Quy mười lăm (15) ngày trước khi chính thức áp dụng.

 

Phụ lục 1

Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung (đính kèm Nội Quy Khu Nhà Ở Mạnh Đức Victory)

Khu Vực Chung Và Công Trình Tiện Ích Chung cho Khu Nhà Ở sẽ bao gồm các phần sau:

 1. Mọi khu vực công cộng bao gồm đường nội bộ, thảm cỏ, vườn hoa, cây xanh, sân chơi chung, vỉa hè, bể bơi, hồ điều hoà, nhà sinh hoạt cộng đồng, sân Tenis, sân bóng rổ …
 2. Khu vực đổ rác và các thùng rác;
 3. Các khu vực và hệ thống chung khác theo thông báo của Chủ Đầu Tư vào từng thời điểm.

PHỤ LỤC 2

Biểu phí áp dụng

Phí Dịch Vụ:

Mức Phí Dịch Vụ là: 8.000 VND/m² đất/tháng (tám nghìn Việt Nam đồng trên một mét vuông đất trong một tháng (chưa bao gồm thuế GTGT).

Được tính bằng công thức sau:

8.000 VNĐ x diện tích thửa đất (theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

2. Khoản đặt cọc đảm bảo việc sửa chửa, cải tạo và hoàn thiện Nhà Ở:

Khoản đặt cọc đảm bảo cho việc sửa chữa, cải tạo áp dụng đối với các Cư Dân trong Khu Nhà Ở là: 50.000.000 VND (bằng chữ: năm mươi triệu đồng)