Nhà đất

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế

22/10/2015 16:10

Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ, Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Điện thoại: 0543883833
Fax: 0543883833
Mobile: Đang cập nhật
Website: www1.thuathienhue.gov.vn
Email: tnba.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

I. Thông tin chung:
Địa chỉ cơ quan: 25 Nguyễn Văn Cừ, TP Huế (tầng 02)
Điện thoại cơ quan: 054-3883833
Fax: 054-3883833
Email: bdtxd@thuathienhue.gov.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Làm chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) để xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng (trụ sở, các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, công trình công cộng…) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao (trừ các dự án hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước trong khu đô thị mới).
2. Quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước bao gồm quỹ nhà ở, quỹ nhà công vụ, nhà cho thuê kinh doanh.
a) Tổ chức tiếp nhận, quản lý và khai thác cho thuê nhà và đất gắn với công trình thuộc sở hữu Nhà nước quản lý.
b) Theo dõi, kiểm tra việc sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà cho thuê thuộc sở hữu nhà nước; khảo sát, đánh giá hiện trạng, chất lượng quỹ nhà được giao quản lý để có kế hoạch sửa chữa, cải tạo.
3. Làm tư vấn đầu tư xây dựng thông qua hợp đồng kinh tế.
4. Xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt:
a) Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước và các nguồn vốn khác (nếu có) để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng, dân dụng (trụ sở, các cơ sở giáo dục, y tế, xã hội, văn hóa, công trình công cộng…) trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh giao.
b) Kế hoạch xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

5. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành của Nhà nước.
6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

III. Cơ cấu tổ chức:
1. Lãnh đạo: có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
2. Cơ cấu tổ chức:
- Văn phòng;
- Phòng Kế toán;
- Phòng Kế hoạch;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Thẩm định;
- Phòng Quản lý nhà.

IV. Sơ đồ tổ chức:


Trần Ngọc Bá - Giám đốc
Điện thoại: 054.3883199
Email: tnba.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

Hoàng Tiến Minh - Phó Giám đốc
Điện thoại: 054.3883166
Email: htminh.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

Hà Xuân Hậu - Phó Giám đốc
Điện thoại: 054.3882939
Email: hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

Tìm kiếm bất động sản

1.DỰ ÁN NỔI BẬT

1.1 DỰ ÁN HIM LAM GREEN PARK - BẮC NINH